Centrumnära naturområde i Töcksfors

Naturområdet / dalsänkan som ligger i nordlig riktning från torget i Töcksfors är som en lunga för Töcksfors samhälle. Här finns möjlighet att söka lugnet och att på sommaren njuta av de vackra ängsblommorna som växer här, se mina bilder längre ner. 

Det finns ett medborgarförslag, som nu har antagits av kommunen, där Anneli Diskerud Morken 
och Anders Nilsson har skissat på en utformning av områdets södra del, här ska det vara möjligt att sitta ner och umgås i en avstressande miljö. 

Byggandet av mötesplatsen ligger med i kommunens budget 2025.

 
 
 

Våtmark

Våtmarken är mark som tillåts ”svämma över” och kan dämpa riskerna för översvämningar av infrastruktur, bebyggelse eller åkermark vid kraftiga regn eller snösmältning. Våtmarker balanserar vattenflöden och bromsar upp vattnet. Det innebär att våtmarker magasinerar vattnet längre än det omgivande landskapet. Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av. Eftersom de kan binda koldioxid spelar de dessutom en viktig roll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna - källa : Naturvårdsverket.

Bilderna är våtmarken i naturområdet mellan Töcksfors centrum och Kallnäset.


 

Grodornas barnkammare i norra delen av våtmarken, bild från våren 2021.