Timmerflottning

Transporterna av timmer från skogarna till sågverken och träindustrin gick förr 
på sjöar och vattendrag, så kallad timmerflottning. I sjöar och mindre strömmande vatten samlades timret i en timmernot och drogs med bogserbåt till ett så kallat timmerskilje. I skiljet sorterades timret efter respektive ägare, 
stockarna var märkta med varje ägares virkesmärke.


Skiljen fanns i sjön Östen i Östervallskog, vid Prästnäset i sjön Töck, 
vid Stenbyn i sjön Foxen och vid Otteid på norska sidan i sjön Stora Lee.

Vattendragen som användes kallades flottningsleder. För att kunna leda timret 
förbi kraftverk och forsar byggdes rännor, en konstgjord vattenled ofta tillverkad av plank. Nordmarksälvarnas Flottningsförening skötte om de olika flottningsälvarna och skiljeställena i området.

När de nya slussarna i Töcksfors stod klara buntades timret till mosor och 
timret kunde därmed slussas istället för att lösflottas i rännor, 
vilket gjorde arbetet mer rationellt.

Flottningen sysselsatte många personer, som till största delen var säsongsanställda småbrukare och skogsarbetare. Då det inte gick att flotta timmer arbetade man ofta i skogen och även med rensning av vattendragen, som att bärga sjunktimmer.

Från 1950-talet och framåt byggdes landsvägsnätet ut och vägarna fick högre bärighet, samtidigt som lastbilarna blev större och kunde bära tyngre last. 
Då överfördes timmertransporterna till vägnätet och kanalens betydelse 
för timmertransporter minskade.
 
 

Ett arbetslag med flottare vid skiljet i Stenbyn, från vänster Isac Kalén (Kullander), Elov och Anders Johansson Låssbyn och Ö.Boda, Gustav Kullander Boda, Magnus Lennartsson Upsal, Vilhelm Nilsson Stenbyn, Rolf Kullander Ö. Boda, Anders Sandberg Stommen och Axel Persson Stenbyn 

Foto : Axel Gunnar Ödvall

Mosarlaget vid Delebråten, se bild ovan

  1. Olof Moberg, Delebråten, Bryngelsbyn. Chef för skiljestället.

  2. Gustav Olsson,  Hörne, Stenbyn.

  3. Henry Andersson, Karsland, Stenbyn

  4. David Hedin, Stenva, Stenbyn

  5. Arvid Hedin, Stenva, Stenbyn

  6   Axel Berglund, Berget, Stenbyn

  7. Arvid Olofsson, Dammyren, Stenbyn

  8. Birger Andersson, Väststugan, Stenbyn

  9. Melker Andersson, N.Lössbygården, Stenbyn

10. Gustav Olsson, Karsland, Uppran VF.

Ett arbetslag med flottare

Bogserbåten SILVA byggdes i Västervik 1901. Båten bogserade timmer på sjöarna Töck och Östen. Längst fram i fören står kapten A E Sjöstedt.

Lösflottning av timmer vid övre forsen i Töcksfors
Slussning av timmermosor vid övre slussen
Lösflottning av timmer vid övre forsen i Töcksfors
Slussning av timmermosor vid nedre slussen.

När man lösflottade timmer släpptes stockarna i en timmerränna förbi forsen. På bilden syns timmerrännan bredvid nedre forsen i Töcksfors. Till vänster pågår bygget av nedre slussen.

Med Från 1950-talet och framåt förändrades arbetet med transport av timmer, från flottning till transport på lastbilar. På bilden tippar en lastbil sågtimmer vid Bruket i Töcksfors.