Begreppet Kultur

Begreppet avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. 

Kultur definieras även som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats "levnadssättet hos ett helt samhälle". Som sådant inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna. Den höga kulturella förmågan har betraktats som en definierande egenskap hos människan.

källa : Wikipedia

Kulturen har en betydande roll i vårt samhälle. Den är grundläggande för vår identitet. Kulturen omfattar allt vad vi ser, hör, rör vid, smakar eller doftar. Kulturen finns överallt, från musik till den visuella världen.
källa : Nationalmuseum

 
Jordbrukssamhället - en del i begreppet Kultur, foto Rolf Dahlén.