Kulturmiljö

Kulturmiljö betecknar sedan 1980-talet den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv.

Kulturmiljön är en helhet som kan upplevas och studeras empiriskt. Ofta betonas den ”fysiska” miljön, samhällen, bebyggelse, byggnader med inredning, möbler och dess övriga interiörer, trädgårdar, staket, stängsel, väg- och järnvägsnät, gatljus, infrastruktur såsom el- och telenät, jordbrukssamhället inkl skog, gläntor och stigar, väderkvarnar, vindkraftverk, industrier och industriområden för att bara ge exempel. Men detta är bara delar i den sammanhängande helhet som kulturmiljön utgör.

Fornlämningar och andra yngre lämningar från mänsklig verksamhet, odlingsrösen, gamla husgrunder och annat är en del i kulturmiljön. Den omfattar även de kulturlämningar som finns under mark och vatten och endast är åtkomligt arkeologiskt. Ofta räknas även ortsnamn som del av kulturmiljön.

Kulturmiljön är inte statisk. Den formas kontinuerligt av människors vilja eller passivitet, vilket ibland leder till bevarande, ibland utveckling, ibland förödelse.

källa : Wikipedia

 
Området kring övre forsen är en av de mest kända kulturmiljöerna i Töcksfors.
Området vid övre forsen i Töcksfors i början av 1900-talet, foto Axel Gunnar Ödvall.