Tegens blomsterängar

Namnet Tegen betyder mindre åker. Tegen ligger som en isolerad ö av ängsmarker i södra Årjängs sjörika skogslandskap där den odlade marken annars ofta ligger i anslutning till sjöarna. Gården och inägan utgör ett ovanligt välbevarat exempel på lövängsbruk. Odlingsrösen, brukningsvägar, rester av gärdesgårdar och den hävdgynnade floran vittnar om gamla tiders småskaliga och variationsrika jordbruk.

Området är naturskyddat sedan 2016 och är 11 hektar stort. Reservatet omfattar tidigare odlingslandskap med åkrar, ängar och betad skog till torpet Tegen. Reservatet består av lövängar med lövträd speciellt lind.

foto Lars Brander