Gamla kanalbroar

Gamla landsvägsbron/kanalbron väster om kyrkan vid Turistgården var en del av huvudvägen mot Norge fram till mitten av 1950-talet. I samband med byggandet av Kanalen Stora Lee - Östen 1911-1915 ersattes den gamla fasta bron med en svängbar bro, detta för att lastbåtarna skulle kunna gå ända fram till pappersfabriken i Hån. 
Bron tillverkades 1912 vid Götaverken i Göteborg. 

 

Gamla vägen mot Norge vid Sockenstugan ( Turistgården ) och Elgerud.

Gamla vägbron på 1950-talet, i bakgrunden byggs nya vägen Riksväg 9 senare E18.

I farleden vid bron fanns Dykdalber, som togs bort 2015.

September 2019
September 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019 - Vägbanan öppnades så att stålkonstruktion blev synlig.
6 november 2019 - Vägbanan öppnades så att stålkonstruktionen blev synlig.
8 november 2019
8 november 2019

8 november 2019 - Kanaldirektör Benny Ruus, Sven Olof Ahlberg från Kulturbyggnadsbyrån, Peter Wallberg från Gotenius Varv och Roger Carlsson från Sweco samlades på Waterside Restaurant för att diskutera den gamla kanalbrons tillstånd och vad som skall göras i fortsättningen.

13 november 2019 - Dykare undersökte kanalbrons stensättning, det visade sig att den över 100 år gamla stensättningen är helt intakt.

Informationsträff om kanalbroarna

Vid en informationsträff i Östervallskog 28 mars 2023 informerade Benny Ruus, tf vd i Dalslands kanal AB, om arbetsläget vad gäller restaurering av de gamla kanalbroarna i Töcksfors och Östervallskog. Det pratades mest om kanalbron vid Turistgården i Töcksfors och Strömmerbron i Östervallskog.

Kanalbron vid Turistgården har efter tidigare utredning visat sig ha stora rostskador i stålkonstruktionen men stensättningen i fundamentet är fortfarande intakt. Länsstyrelsen klassar kanalbron i Töcksfors som värd att bevara och har beviljat ett ekonomiskt bidrag på 800.000 för restaurering. Efter samråd med Gothenius varv i Göteborg, som är experter på gamla broar, bedöms kostnaden för restaurering till 3.500.000.

Vad gäller Strömmerbron är läget sämre eftersom delar av fundamenten har stora skador.

Strömmerbron har inte fått status som värd att bevara men bron har stor betydelse för alla som bor i Strömmer. På sommaren står bron alltid öppen för båttrafik och kan då inte användas för vägtrafik. Det finns i dagsläget ingen plan för vad som ska ske med Strömmerbron.

På kommande styrelsemöte i Dalslands kanal AB i maj 2023 kommer frågan om vad som ska ske med broarna att behandlas.

Vid en informationsträff i Östervallskog 28 mars 2023 informerade Benny Ruus, tf vd i Dalslands kanal AB, om arbetsläget vad gäller restaurering av de gamla kanalbroarna i Töcksfors och Östervallskog.

foto Dalslands kanal

Gamla Kanalbron vid Turistgården är enligt Länsstyrelsen värd att bevara.

Bild från 1950-talet då nya vägen byggdes - foto okänd.

Vad som ska ske med Strömmerbron är i dagsläget oklart.

Strömmerbron, bild från 2013, foto Lars Brander

Gamla kanalbron kommer att restaureras

Styrelsen för Dalslands Kanal har tagit beslutet att den gamla kanalbron vid Turistgården skall restaureras. Länsstyrelsen anser att bron är värd att bevara och bidrar därför med 800.000 till restaureringen. Årjängs kommun kommer också att bidra finansiellt. Arbetet beräknas starta under sensommaren 2023.


Den 24 maj 2023 undersökte dykare gamla kanalbron vid Turistgården i Töcksfors, och den visade sig vara helt intakt i stensättningen efter 108 år.